Funksjonshemmede

Idrettens mål er at funksjonshemmede skal ha like gode tilbud i nærmiljøet som funksjonsfriske. I Norges Danseforbund jobber vi målbevisst for å skape gode dansetilbud til funksjonshemmede i hele landet.

For å få flere og bedre tilbud til funksjonshemmede er kompetanse avgjørende. Trenere trenger kunnskap om å tilrettelegge god danseaktivitet for funksjonshemmede og klubbstyrene må være villige til å ønske funksjonshemmede velkomne på lik linje som funksjonsfriske. Kunnskap om hvordan man når målgruppene, og samarbeid med kommune og/eller interesseorganisasjoner er også en forutsetning for å lykkes.

Fra 2013 til 2014 økte antall funksjonshemmede medlemmer i Norges Danseforbund med 25 %. Stadig flere klubber tilbyr kurs for funksjonshemmede, og målet er at denne positive utviklingen skal fortsette så stadig flere funksjonshemmede har et godt dansetilbud i sitt nærmiljø.

Her er noen av tiltakene vi jobber med i Norges Danseforbund:

– Årlig trenerkurs- dans for funksjonshemmede. http://www.thefeelgoodway.com/thefeelgoodway/

– Integrering/funksjonshemmede som et tema i den ordinære trenerutdanningen.

– Klasser for funksjonshemmede på regionale konkurranser.

– Bruke instruktører som kan ta oppdrag med opplæring innen dans for funksjonshemmede i klubb.

– Være synlige gjennom å ha dans på aktivitetsdager/leirer for funksjonshemmede.

– Klubbene kan søke integreringsmidler for å få dekt utgifter i forbindelse med aktivitet for funksjonshemmede.