Støtteordninger

Danserulla

Danserulla er det nye navnet på rekrutteringsprosjekter i Norges Danseforbund. Det kan søkes om Danserulla-midler til rekrutteringsprosjekter innenfor følgende kategorier: barn og unge, integrering, funksjonshemmede og nye dansemiljøer.

les mer

Danserulla skal skape danseglede for flere og være en positiv bidragsyter til folkehelse. Alle kan danse, og Norges Danseforbund skal belønne prosjekter som gir økt rekruttering og inkludering av nye medlemmer til Norges Danseforbund.

Rekruttering og medlemsvekst er en forutsetning for å motta prosjektstøtte fra Norges Danseforbund. Det må derfor komme klart frem i søknaden hvordan prosjektet vil gi klubben flere medlemmer.

Navnet danserulla skal reflektere hva vi ønsker å oppnå med rekrutteringsprosjekter i Norges Danseforbund. Målet er gode og inkluderende prosjekter som kan videreføres nasjonalt Norges Danseforbund. Vi ønsker å bruke videreføringsverdien fra vellykkede prosjekter og la dem “rulle” videre andre steder i landet. Har vi suksessoppskrifter på rekrutteringsprosjekter ønsker vi å dele dem sånn at enda flere kan oppleve danseglede.

SØKNADSSKJEMA

Spillemidler til utstyr

Formål: Skal bidra til at klubber skal kunne investere i kostnadskrevende utstyr uten at det går utover vanlig driftstilbud. Tildelingssum til hver klubb/søker er begrenset til maksimalt 1/3 av utstyrskostnaden, maksimalt inntil 300.000 kroner i tilskudd.

les mer

Hvem kan søke: Klubber med medlemskap i Norges Danseforbund

Gjennomføring: 

Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner). Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

Støtteordningen følger retningslinjene gitt fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for spillemidler til utstyr. Dette gjelder bl.a. krav til rapportering og utbetaling av midlene. Se forøvrig informasjon som ligger på www.idrett.no.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om utstyr til danserelatert aktivitet. Det kan gis tilskudd til:

  • Speil
  • Musikkanlegg
  • Musikkanlegg for døve
  • Maskindans
  • Dansegulv

Hvis Norges Danseforbund får mindre tilskudd enn det våre medlemsklubber totalt har søkt for, vil følgende punkter ligge til grunn i prioriteringen med tildelingen:

  • Antall registrerte aktive medlemmer
  • Om man har fått tilskudd innenfor samme utstyrskategori året før

Søknadsfrist ca 1. oktober hvert år!

NB! Utstyret må være kjøpt i inneværende for å kunne få tilskudd. Kvittering/dokumentasjon for investeringen må sendes til dans@danseforbundet.no innen 01.desember for å være stønadsberettiget.

 

Inkludering i Idrettslag

Formål: Bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet.

les mer

Målgruppe:  I hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Les mer om støtteordningen her

 

 

NIFs Flyktningfond

NIFs flyktningfond er åpnet for 2017. Idrettslag over hele landet kan nå søke om nye friske midler til ulike tiltak for flyktninger. Søknadssummen er på inntil kr 25.000. Ta kontakt med idrettskretsen vedrørende mer informasjon om søknaden. Søknadsfrist er onsdag 12. april 2017.

les mer

Søknadsskjema: https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=107

Se nyhetssak

Tusen takk til alle idrettslag som har bidratt i 2015 og 2016 med et særdeles godt inkluderingsarbeid. Norges idrettsforbund er stolt over den enorme innsatsen og engasjementet dere har gjort for å inkludere nylig bosatte i kommunene og flyktninger på mottak i idrettsaktivitet gjennom flyktningfondet! NIF ønsker dere lykke til i det videre arbeidet!

 

Anne Jensruds integreringsstipend

Anne Jensruds integreringsstipend går til klubb/klubber som det siste året har utmerket seg med å ha trygg, inkluderende, morsom og utviklende danseaktivitet for funksjonshemmede utøvere.

les mer

Anne Jensrud var en pioner innenfor rullestoldans i Norge. Anne og Frank Jensrud vant verdensmesterskapet i rullestoldans i 1998. For denne bragden mottok de HM Kongens Pokal av Norges Handicap Idrettsforbund.

Etter Anne sin dansekarriere fortsatte hun å jobbe for rullestoldansen som trener og dommer. Hun gjorde en strålende jobb med å jobbe for flere og bedre dansetilbud for funksjonshemmede som styremedlem i hovedstyret i over 11 år.

Anne Jensrud gikk bort 01.12.2013. Integreringsstipendet ble opprettet for å hedre den fantastiske innsatsen Anne gjorde for dans for funksjonshemmede. Integreringsstipendet er på kr. 20.000,- og finansieres av Lions Slemdal.

Vinnere:

2013: Bergen Vest Danseklubb og Studio Dans Skedsmo.

Juryens begrunnelse:

Bergen Vest Danseklubb har fantastiske dansetilbud til psykisk utviklingshemmede i forskjellige aldre. Klubben har også dansekurs med rullestolbrukere (blandede kurs). Klubben har alltid jobbet ut fra målsettingen om at de skal være en klubb for alle danseglade i Bergen, uavhengig av nivå og fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger.

Studio Dans Skedsmo har et svært godt rullestoldanstilbud. Det legges spesielt stor vekt på at klubben har et godt dansetilbud til barn og unge som ikke har så mange tilbud ellers i idretten. Her er alle rullestolbrukere hjertelig velkomne til å prøve dans uavhengig av nivå og fysiske forutsetninger.

2014: Step Up Danseklubb

Juryens begrunnelse:

I 2014 har klubben skapt danseglede for mange barn og unge med bevegelsesnedsettelse. De har også klart å inkludere ungdom med downs syndrom i sine danseklasser. Step Up har på imponerende kort tid blitt en foregangsklubb på dans for funksjonshemmede.

Klubben ønsker alle velkomne, og tilrettelegger for at funksjonshemmede utøvere skal få oppleve danseglede på sine premisser i et trygt, sosialt og inkluderende miljø.

2015: Bergen Vest Danseklubb

Juryens begrunnelse:

Bergen Vest Danseklubb har et svært godt klubbmiljø, der alle ønskes hjertelig velkommen. I 2015 har Bergen Vest D.K. skapt danseglede for utviklingshemmede i alle aldre. Klubben har også rullestolbrukere som får et godt dansetilbud. Fokus er på å ha det gøy og utvikle seg gjennom dansen. I denne klubben får funksjonshemmede utøvere et helhetlig tilbud der de også er med på oppvisninger og konkurranse. – Et eksempel på dette er «dansekampen» som er en konkurranse for utviklingshemmede i Bergen.

 

Bingomidler

Bingomidler er en god inntektsmulighet for lag og foreninger. For å kunne motta bingomidler, er det viktig å vise til faste aktiviteter for minimum 10 barn og unge.

les mer

Det er Lotteritilsynet som etter søknad gir organisasjoner lotteriløyve. Les mer

 

Grasrotmidler

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Klubben kan få inn en god slump penger ved å knytte til seg mange spillere som registrerer grasrotandelen sin i klubben.

les mer

På Norsk Tipping sin hjemmeside kan du finne gode tips til lag og foreninger om hvordan man verver grasrotgivere. Les mer

Vervemateriell

Alt spilleren må gjøre er å fortelle spillkommisjonæren hvilken klubb han/hun ønsker å gi grasrotandelen til. Når en spiller har registrert en grasrotmottaker går 5 % av alle spill til mottakeren.

 

Lokale støtteordninger:

Det finnes mange lokale støtteordninger. Her kan du lese mer om noen av dem.

les mer

LAM- midler:

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum.

For 2016 er det totalt kr. 315.845.425,- til fordeling.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember.