Ansvar og rollefordeling

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Mellom årsmøtene er styret den høyeste myndigheten. Alle klubbens betalte medlemmer har adgang til årsmøtet.

les mer
  • Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel.
  • Ved valg må man huske valgbarhetsbestemmelsene:
    – Kjønnsfordeling
    – Ansatte er ikke valgbare
    – I visse tilfeller er personer med avtale med idrettslaget ikke valgbare

Alt om gjennomføring av årsmøte i idrettslag finner du på Norges Idrettsforbund sine sider: ÅRSMØTE I IDRETTSLAG

Hva er styrets ansvar og oppgave?

Hva er min oppgave som styreleder?

Hva er min oppgave som styremedlem?

Hvordan jobbe i og med klubbstyret?

Hva er valgkomiteens oppgave?

Hva er regnskapsføreren sin oppgave?

Hva er revisorene sin oppgave?

Hvordan opprette komiteer?

Hva er trenerens rolle og ansvar?

Ansatt som daglig/sportslig leder?