Inkludering

Norges Danseforbund har som mål at dans skal være for alle uansett alder, kjønn, trosretning, funksjonshemming og nivå, samt være bidragsyter til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge.

Idrettens visjon er idrett for alle. Men undersøkelser viser at noen grupper er underrepresentert. Norges Danseforbund har som mål å tilrettelegge for at disse gruppene har et trygt, spennende, sosialt og utviklende dansetilbud. Norges Danseforbund sitt inkluderingsarbeid har fokus på disse gruppene:
– Funksjonshemmede ( Les mer om dans for funksjonshemmede )
– Personer med lav inntekt og barn i lavtlønnede familier
– Mennesker med minoritetsbakgrunn

Det finnes flere støtteordninger for å legge til rette for godt inkluderingsarbeid i klubben. Les mer

Personer med lav inntekt og barn i lavtlønnede familier

I familier med lav inntekt er ferie- og fritidsaktiviteter det første som blir nedprioritert (Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2014).
«Det har vist seg at flere fattige barn og unge sliter med å få vært med i organisert idrett. Grunnen er familiens økonomi og prioritering. Idretten er for dyr for familier som ikke har så god råd, og ikke er like ressurssterke som andre.» (Sørli 2012)

Dans er i utgangspunktet en lite kostnadskrevende idrett. Har man et musikkanlegg og en gymsal kan man ha dans. Allikevel er mange dansekurs kostnadskrevende. En årsak til dette kan være høye leiekostnader som klubben må dekke inn gjennom kursavgifter. Norges Danseforbund jobber med å bedre anleggsituasjonen for våre medlemsklubber. Skal norsk dans bli mindre kostnadskrevende er det avgjørende at det jobbes aktivt med at klubbene være skal få en enklere økonomisk hverdag.

Mennesker med minoritetsbakgrunn

Med den økte tilstrømningen av flyktninger til Norge har også idretten et stort ansvar. Dans er kjent over hele verden og er derfor noe som alle forstår. Dermed kan alle danse sammen, uten at de snakker samme språk. På denne siden vil du få tips til hvordan man kan inkludere flyktninger og asylsøkere og hvilke støtteordninger som finnes, samt generell informasjon om å inkludere de med minoritetsbakgrunn.

Alle klubber som skal legge til rette for inkludering av flyktninger, asylsøkere og mennesker med minoritetsbakgrunn bør lese dette skrivet:

INKLUDERING I PRAKSIS