Klubbmiljø

Det er bevist i flere studier at det å skape relasjoner blant medlemmene er viktig. Raskere man skaper positive relasjoner, jo raskere vil nye føle seg komfortabel og inkludert. Så det å ta de nye imot med åpne armer, er en viktig del for å rekruttere flest mulig medlemmer. Slå av en prat og bli kjent med vedkommende, fortell om klubbens virksomhet og hvor den eventuelt holder til. Gjerne gjør de nye medlemmene bevist på hvilke tilbud klubben kan tilby, samt spørre hva vedkommende ser for seg å benytte seg av.

En faktor som er viktig å ta hensyn til er å inkludere alle. De bør føle seg sett, og betydningen av at de har tatt kontakt med klubben må bli verdsatt. Åpenhet og ærlighet er noen av det som står øverst på prioriteringslisten hos nye, som kanskje ikke er så trygg i et miljø. Alt dette er faktorer som man bør ta hensyn til for å utvikle en klubb i riktig retning.

Involvering av frivillige

En felle mange organisasjoner og klubber går i er å ha for lite fokus på hvem man ønsker å rekruttere. Det kan være lurt og kartlegge hvilke personer man behøver til hvilket arbeid. Med varierte arbeidsoppgaver og delegere ansvar til flere personer, øker kvaliteten og motivasjonen av arbeidet. Delegering av ansvar som samsvarer med interessen til vedkommende er viktig for økt motivasjon. Det kan være lurt og kjenne de frivillige og høre på hva de har og si. Når det er rom for åpenhet og diskusjon er det lettere å rekruttere de frivillige til videre deltagelse. Funn i en undersøkelse peker på at det er følgende er motiver for deltagelsen:

  • sosialt samvær
  • dyrke egne interesser
  • læring
  • karrieremuligheter
  • Altruisme (En uselvisk og offervillig holdning og handling overfor andre. Altruisme er det motsatte av egoisme)

Med dette kan vi trygt si at det å skape et samhold, sosiale sammenkomster og en tilhørighet er faktorer som øker deltagelse for frivillig arbeid.

Retningslinjer fra NIF

Norges Idrettsforbund har utviklet retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet. LES RETNINGSLINJENE HER

Hvordan få flere frivillige?

Holdningsskapende arbeid

Hvordan få godt samhold?

Hvordan ta imot nye i klubben?

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Retningslinjer mot seksuelle overgrep og trakassering i idretten

Dans og alkohol

AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Norges Danseforbund har et samarbeid med AV- OG- TIL og en presentasjon om dans og alkohol er utviklet. Denne presentasjonen kan brukes i klubb, og er et godt verktøy for å skape bevissthet rundt alkoholbruk i idrettssammenheng.

ND Alkohol og Dans