Økonomi

Styrets ansvar

 • Påse gode økonomiske rutiner herunder et avklart fullmaktsforhold (dvs. hvem har fullmakt til å gjøre hva)
 • Sikre tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet.
 • Styret/daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølgingen av økonomi og forvaltning.
 • Regnskapsfører/kasserer har ansvar for den daglige bokføringen.
 • Valgt revisor har ansvar for å revidere regnskapet og føre tilsyn med forvaltningen.
 • Engasjert revisor har ansvar for å revidere regnskapet.
 • Kontrollkomiteen har ansvar for å føre tilsyn med forvaltningen.
 • Det er styrets (og evt daglig leders) ansvar at det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak på årsmøtet.
 • Regnskapsfører/kasserer bistår med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet.
 • Forslag fremlegges av styret og vedtas av årsmøtet.
 • At regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser (Styret må kjenne til hvilket regelverk som gjelder for sitt idrettslag).
 • At det er god regnskapsrapportering internt (Styret må påse at regnskapet oppdateres regelmessig og at det utarbeides rapporter som på en korrekt måte viser status på idrettslagets økonomi).Krav til budsjett:
 • Inneholder alle kontoer og aktiviteter
 • Omfatter alle grupper/avdelinger
 • Være realistisk
 • Ikke vise underskudd
 • Årsbudsjett
 • Langtidsbudsjett anbefales

Hva er regnskap og budsjett?

Hvorfor er fakturaer viktig?

Hvordan håndtere utbetaling av honorarer?

Utbetaling av lønn

Hva er regnskap og budsjett?

Viktigheten av interne rutiner

Sponsorer

Dansen som inntekt for klubben