Forbundsting

NDs øverste organ er forbundstinget som avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned. Alle medlemsklubber har representasjonsrett.

På forbundstinget møter med stemmerett:

 • Forbundsstyret tingvalgte medlemmer
 • Representanter fra klubber etter følgende skala:
  • 1-200 medlemmer= 1 representant
  • 201-500 medlemmer = 2 representanter
  • 501 eller flere medlemmer = 3 representanter

Hva skjer på et forbundsting?

På forbundstinget velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for danseidretten.

Det er på forbundstinget man som medlemsklubb har muligheten til å være med på å påvirke fremtiden for Norges Danseforbund og hvilke prioriteringer som skal gjøres.

Første gang du er på et forbundsting?
Her finner du en miniguide til terminologi og oppførsel på et forbundsting.

—————————————————————–

Forbundstinget 2016

Reise og Refusjon

Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett), billigste måte.

Egenandelen for deltagelse er satt til kr. 1000,-

Reisekostnader utover dette vil bli dekket, etter regning.

Huskeliste:

 • Fyll ut vedlagt skjema
 • Legg ved alle original kvitteringer. Samtlige kvitteringer skal teipes på et A4 ark.
 • Husk signer under «Utsteders underskrift».
 • Send pr. post til forbundet.

Postadresse:
Norges Danseforbund
Ullevål Stadion
0840 Oslo

Sist frist for å sende inn krav er 21. august 2016!

Protokoll Tinget 2016

Saksliste til tinget 2016
CV – Innstilling til nytt HS
Tingdokumenter 2014
Tingdokumenter 2015
Langtidsbudsjett 2016 – 2018
Strategi- og målplan 2014-2018
Lov for Norges Danseforbund 2016 
Sanksjonsreglement Norges Danseforbund
Medlemsmøte i seksjonen for Freestyle IDO seksjonen
Medlemsmøte i seksjonen for sportsdans
Sportsdans CWDCL Årsberetning 2014-2016
Medlemsmøte i seksjonen for Swing, Rock´n Roll og Salsa
Gjeldende Lov for Norges Danseforbund